องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

                โครงสร้างพื้นฐานดี                                     มีอาชีพมั่นคง

ชุมชนสมัครสมานสามัคคี                         เยาวชนดีมีการศึกษา

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. เร่งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการให้มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลนาแก

2. ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการยกระดับรายได้ของราษฏร การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน

3. เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถต่อสู้ในตลาดการค้าได้
4. เร่งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประวัติศาสตร์

5. เร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรม ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน