องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

                โครงสร้างพื้นฐานดี                                     มีอาชีพมั่นคง

ชุมชนสมัครสมานสามัคคี                         เยาวชนดีมีการศึกษา

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. เร่งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการให้มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลนาแก

2. ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการยกระดับรายได้ของราษฏร การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน

3. เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถต่อสู้ในตลาดการค้าได้
4. เร่งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประวัติศาสตร์

5. เร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรม ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน