องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายเฉวต  โพธิเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเมตตา  บุญอาจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม นางอรทัย  สังฆรัตน์ นายพิรุณฤทธิ์ คงปราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายมานพ  ใจกว้าง
นายจักรชัย สุวิชัย
นางอนงค์นุช  วินทะไช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการองการศึกษา
ผู้อำนวยการองการสวัสดิการ