องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายเฉวต  โพธิเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเมตตา  บุญอาจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม นางอรทัย  สังฆรัตน์ นายพิรุณฤทธิ์ คงปราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
นายมานพ  ใจกว้าง
นายจักรชัย สุวิชัย

หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่วนการศึกษา