องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการศึกษา
 
นายจักรชัย สุวิชัย
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าส่วนการศึกษา
พนักงานจ้าง

 น.ส.ณฐพร  ฮ้อยปัด
นายพงศธร  มีราช

พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.จิราพร วิเชียรสาร
 นางเมืองเลิง  วรยศ  นางทองแย้ม  ปิ่นคำ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางศศิธร  เทียนคำ   น.ส.สุรีรัตน์ สมบัติมี 
 น.ส.ดวงพร  สมพันธ์
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก
 น.ส.นงคราญ  สินทร นางพรสิริ  ยูชิ น.ส.มณีรัตน์  สาริยา
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 น.ส.สาธิตา  แสงสิมมา  น.ส.อนุรมย์  บุญอาจ   น.ส.อุไรวรรณ  เนื่องชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก