องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 
นายจักรชัย สุวิชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ น.ส.ณฐพร  ฮ้อยปัด นายพงศธร  มีราช


พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.จิราพร วิเชียรสาร
 นางเมืองเลิง  วรยศ นางทองแย้ม  ปิ่นคำ   นางศศิธร  เทียนคำ
 ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู
   น.ส.สุรีรัตน์ สมบัติมี  น.ส.ดวงพร  สมพันธ์   น.ส.นงคราญ  สินทร นางพรสิริ  ยูชิ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 น.ส.อนุรมย์  บุญอาจ  น.ส.สาธิตา  แสงสิมมา นางศรัญญา  มูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก