องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษาและวัฒนธรรม
 
นายจักรชัย สุวิชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ น.ส.ณฐพร  ฮ้อยปัด นายพงศธร  มีราช


พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.จิราพร วิเชียรสาร
 นางเมืองเลิง  วรยศ นางทองแย้ม  ปิ่นคำ   นางศศิธร  เทียนคำ
 ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู
   น.ส.สุรีรัตน์ สมบัติมี  น.ส.ดวงพร  สมพันธ์   น.ส.นงคราญ  สินทร นางพรสิริ  ยูชิ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 น.ส.อนุรมย์  บุญอาจ  น.ส.สาธิตา  แสงสิมมา นางศรัญญา  มูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก