องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองช่าง
 

นายพิรุณฤทธิ์  คงปราบ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
พนักงานจ้าง
 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์   นายปรีชา  หลวยจันทร์ นายชาญวิทย์  พวงเวียง

 ผช.ช่างโยธา 

พนักงานจ้างทั่วไป   ผช.ช่างไฟฟ้านายสุบรรณ  แสนแก้ว นายสุริยา  แก้วกัณหา นายประเสริฐศรี  สาริยา

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป