องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
 

นายพิรุณฤทธิ์  คงปราบ
   หัวหน้าส่วนโยธา
พนักงานจ้าง


นางรัชนีกร  คงปราบ ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต ข้อยุ่น นายวิทยา แสนแก้ว

 ผช.ช่างโยธา 

ผช.จนท.การประปา   ผช.ช่างไฟฟ้า


 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์  
นายชาญวิทย์  พวงเวียง   นายปรีชา  หลวยจันทร์

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป


นายสุบรรณ  แสนแก้ว นายสุริยา  แก้วกัณหา

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป