องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองคลัง
 

นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผอ.กองคลัง

น.ส.บุษพร  วันอ่อน นางประยงค์ ดวงอ่อนนาม
  นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานจ้าง
 
    นางนันธิดา  แสนแก้ว
น.ส.ปณิตา  ศรีหอม

  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ 
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี
พนักงานจ้างทั่วไป