องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
 

นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประนอม  อินทร์เพ็ชร
หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ

น.ส.บุษพร  วันอ่อน นางประยงค์ ดวงอ่อนนาม
  นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

    นางนันธิดา  แสนแก้ว
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี นางสาวสุภิญญา  รัตนะ

  ผช.นวก.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสมโภชน์  อินทร์เอี่ยม นายปฏิธาน สังฆรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป