องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง
 

นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประนอม  อินทร์เพ็ชร
หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ

น.ส.บุษพร  วันอ่อน นางประยงค์ ดวงอ่อนนาม
  นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

    นางนันธิดา  แสนแก้ว
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี นางสาวสุภิญญา  รัตนะ

  ผช.นวก.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสมโภชน์  อินทร์เอี่ยม นายปฏิธาน สังฆรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป