องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานปลัด
 

นางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางนิดา แสงกมล นางอนงค์นุช วินทะไชย  
นักพัฒนาชุมชน
 

  นายไพรบูรณ์  สาริยา 
 นายวรวุธ  ชนะบุญ นางบุบบผา บุญอาจ

  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 

 ผช.นักวิชาการเกษตร ผช.บุคลากร

 นางทิพวรรณ แสงจิตร น.ส.เจนจิรา  ศรีสุวรรณ

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล  

 ผช.จนท.ธุรการ      พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.สุภาวดี สนธิจันทร์  น.ส.รัตนาวดี ลาดทา  นายมานิตย์ พวงเวียง

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 
 นายขจรพันธ์  พุ่มสวัสดิ์  นายสุรกาญจน์ ผูกพันธ์ นายอเนก  สังสุทธิ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
นายไชยา  นามโสม  
พนักงานจ้างทั่วไป