องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
 

นางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
จ่าเอกนัฐพงศ์  จันทะสีลา
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ


 นายวรวุธ  ชนะบุญ นางบุบบผา บุญอาจ
 ผช.นักวิชาการเกษตร ผช.นักทรัพยากรบุคคล
นางทิพวรรณ  แสงจิตร น.ส.เจนจิรา  ศรีสุวรรณ น.ส.สุภาวดี  สนธิจันทร์
ผช.จพง.ธุรการ ผช.จพง.ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป

 นายสุรกาญจน์ ผูกพันธ์ นายอเนก  สังสุทธิ นายไชยา  นามโสม  นายขจรพันธ์  พุ่มสวัสดิ์

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถ
คนงาน
       
       
นายจักรพงธ์  ไชยเดช  น.ส.เนาวรัตน์  สมณะ  น.ส.นุชนาถ  บุญประคม
 
 พนักงานจ้างทั่วไป  คนงาน  คนงาน