องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 12 มิ.ย. 2557 ]
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 มิ.ย. 2557 ]
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 มิ.ย. 2557 ]
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 12 มิ.ย. 2557 ]
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2557 ]
6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [ 12 มิ.ย. 2557 ]
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 12 มิ.ย. 2557 ]
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 [ 12 มิ.ย. 2557 ]
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 12 มิ.ย. 2557 ]
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 12 มิ.ย. 2557 ]
 
หน้า 1|2