องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ [ 12 มิ.ย. 2557 ]59
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 มิ.ย. 2557 ]62
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 มิ.ย. 2557 ]53
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 [ 12 มิ.ย. 2557 ]56
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 12 มิ.ย. 2557 ]50
6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ [ 12 มิ.ย. 2557 ]58
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 12 มิ.ย. 2557 ]63
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 [ 12 มิ.ย. 2557 ]59
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 12 มิ.ย. 2557 ]56
10 ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ [ 12 มิ.ย. 2557 ]65
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) [ 12 มิ.ย. 2557 ]70