องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 6 ต.ค. 2564 ]60
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]53
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก [ 10 ก.ย. 2564 ]60
4 ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 25 มี.ค. 2564 ]79
5 ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 25 มี.ค. 2564 ]91
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]67
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 ม.ค. 2564 ]73
8 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลนาแก เรื่องมาตรการใช้ดุลยพินิจและอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 8 ม.ค. 2564 ]75
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 8 ม.ค. 2564 ]76
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต [ 8 ม.ค. 2564 ]81
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 8 ม.ค. 2564 ]69
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 8 ม.ค. 2564 ]75
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกัน [ 8 ม.ค. 2564 ]77
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ม.ค. 2564 ]70
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 8 ม.ค. 2564 ]74
16 โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 [ 1 ม.ค. 2564 ]63
17 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 31 ธ.ค. 2563 ]61
18 รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม [ 30 ต.ค. 2563 ]59
19 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2) [ 19 ต.ค. 2563 ]81
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]65
 
หน้า 1|2|3|4|5