วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุรับรองการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์เยาวชนไทยต้ายภัยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาซำจวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.บ้านดอนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.บ้านผาเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.บ้านนาส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวถนน คสล.บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง