วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลนาแก ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการหน่วยบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี และผู้ด้่อยโอกาสทางสังคม ประจำปี 2562 หลักสูตร การจัดดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุในการจัดโต๊ะลงนามถวายพระพรและประดับธงชาติ ธงพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5, 13,และ 15 สิงหาคม 2562 และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง