วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อขวดบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว ถนน คสล. บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการผลิตสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการหนูน้อยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านในเขตตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 16 พ.ค.2561-15 มิ.ย.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง