วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ป้ายไวนิลรัชกาลที่ 9พร้อมโครงเหล็กและป้ายชื่อ อบต.นาแก และป้ายไวนิลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมโครงเหล็กและป้ายชื่อ อบต.นาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานจอภาพขนาด 19.5 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ออกกำลังกายประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อขวดบรรจุน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว ถนน คสล. บ้านค้อใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการผลิตสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการหนูน้อยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง