วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการวันแม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-10 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง