วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย ปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิว คสล. บ้านนาดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว คสล.บ้านนาส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลนาแก ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิว ถนน คสล. บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 24,000 บีทียูพร้อมค่าแรงในการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนเก็บเอกสารขนาด 4 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชทีทสำหรับโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะเอนกประสงค์แบบขาพับ หน้ากว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง