วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2561
ซื้อขวดบรรจุน้ำดื่มพร้อมอุปกรณ์ในการบรรจุน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ บ้านนาแกเหนือ หมู่่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับผิวจราจรโดยแอสฟัลท์คอนกรีตทับผิว คสล.องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเปลี่่ยนสารกรองและไส้กรองเครื่องกรองน้ำประปาดื่มได้ สำนักงาน อบต.นาแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง