วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 และสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุทางการศึกษาและอุปกรณ์สำหรับจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการผลิตสื่อ สื่อนวัตกรรมป้ายนิเทศและแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
ซื้อกระจกมองโค้ง ขนาด 32 นิ้ว ติดโคมไฟส่องสว่างอัตโนมัติใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ฐานเสาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบรังผึ้งพร้อมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง