วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)กล่อง ประจำภาคเรียน 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปาทรงลูกบอล 12 ลบ.ม.ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล บ้านหนองสิม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปาทรงกลม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ขนาด 12 ลบ.ม.) บ้านนาแก หมู่ที่ 2 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุรับรองประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติและเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 8 ลบ.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ แบบ ข) บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการประชาร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง