วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการวันเด็ก จิตรกรน้อยและกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาและถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประปาทดแทนวัสดุและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงระบบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในเขตตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุในการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง