วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2565
จ้างโครงการตรวจสภาพฐานเสาธงและรั้วบริเวณเสาธงหน้าสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย ) (อายุ 2-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อโครงการขอเบิกค่าเลี้ยงรับรอง (ประชุมสภาาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4979 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง