วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างหอถังประปา ขนาด 8 ลบ.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ แบบ ข) บ้านหนองค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการประชาร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 และสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง