วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายแยกจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3012 - ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.หมายเลข นภ.ถ. 1003 บ้านโคกกระทอ-บ้านนาแก (บ้านนาส้มโฮง-บ้านโคกกระทอ) ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างไถแปลงปลูกครัวตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิว ค.ส.ล. สายศาลากลางหนองค้อ-วัดป่าหนองค้อ บ้านหนองค้อ หมู่ที่3 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิว ค.ส.ล. ซอยข้าง รพ.สต. บ้านผาเวียง-ซอยศาลากลางบ้าน บ้านผาเวียง หมู่ที่9 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอาอาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำแซบ (บ้านนาแก) บ้านนาแก หมู่ 2 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อแผ่นป้ายบ้านเลขที่ ขนาด 30x20 ซม. จำนวน 865 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เป็นเงินจำนวน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาหมู่บ้าน จำนวน 25 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง