วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) เพิ่มเติมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมลูกรังไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองค้อ หมู่ที่3 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาส้มโฮง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 (Covid-19)และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน 200 ลิตร ตามโครงการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดนหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพประปา บ้านนาแกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง