องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

 

                โครงสร้างพื้นฐานดี                                     มีอาชีพมั่นคง

ชุมชนสมัครสมานสามัคคี                         เยาวชนดีมีการศึกษา

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. เร่งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการให้มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตตำบลนาแก

2. ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการยกระดับรายได้ของราษฏร การแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่างยั่งยืน

3. เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถต่อสู้ในตลาดการค้าได้
4. เร่งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประวัติศาสตร์

5. เร่งพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม และจริยธรรม ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนกิจกรรมกีฬานันทนาการอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน