องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

ด้านการบริการพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ

                จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  ได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนตำนาแก  ซึ่งได้แบ่งปัญหาและความต้องการออกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้

1.               พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.               พัฒนาเศรษฐกิจ

3.               พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

4.               พัฒนาสังคม

5.   พัฒนาการเมืองการบริหาร

ขอบเขตความต้องการ

                 - ทั้งหมด 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ด้านการคมนาคม

 - ถนนภายในหมู่บ้านยังขาดการซ่อมแซม  ถนนรอบหมู่บ้านยังไม่ได้มาตรฐาน บางสายเป็นดินลูกรังและยังไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซม

- ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซม

ความต้องการ

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส.ภายในหมู่บ้านพร้อมก่อสร้างร่องระบายน้ำ

- ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนให้ได้มาตรฐาน

1.2. ด้านสาธารณูปโภค 

- น้ำดื่ม น้ำใช้ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ  ถังเก็บน้ำสำหรับดื่มไม่เพียงพอ

- ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน และขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง

- แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน

 ความต้องการ

- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  และจัดหาภาชนะสำหรับเก็บน้ำบริโภค – อุปโภคตลอดปี

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตไฟฟ้าเพิ่ม

- ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ  ขุดลอกลำคลอง

1.3. การปรับถมดินเพื่อการปลูกสร้างบ้าน

- การก่อสร้างบ้านเรือน  ได้ทำการปรับถมดินสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

อีกทั้งภายในหมู่บ้านยังไม่มีระบบคลองระบายน้ำ  จึงเกิดภาวะน้ำเน่าเสีย

ความต้องการ

-  กฎข้อบังคับการปรับถมดินภายในหมู่บ้าน
2.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1  พัฒนากลุ่มอาชีพ

- ประชาชนในเขตพื้นที่  อบต.นาแก      ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักหลังฤดูเก็บ เกี่ยวจะว่างงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก     จึงส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ประชากร

ความต้องการ

- พัฒนากลุ่มอาชีพ   โดยการฝึกอบรมทักษะ  การฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการกลุ่มอาชีพการส่งเสริมประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพันธุ์พืชการให้ข้อมูลข่าวสารการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกอบรมทักษะฝีมืองานกลุ่มอาชีพเสร
3.   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

             3.1   ขยะ

- การจัดเก็บขยะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ประชาชนยังไม่มีการแยกขยะ

 ความต้องการ

- การจัดระบบการจัดเก็บขยะอย่างถูกต้อง  และปรับปรุงแหล่งกำจัดขยะให้ถูกต้อง  ไม่เกิดมลพิษ   3.2. พัฒนาเขตป่าสาธารณะ

- เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  มีเขตป่าสาธารณะที่เสื่อมโทรม  และต้องการการปรับปรุงดูแลเป็นจำนวนมาก

 ความต้องการ

-  เพิ่มการปลูกป่าสาธารณะและเฝ้าระวังไฟป่า

3.3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  คือถ้ำผาเวียง

  ความต้องการ

- ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล

  4.  ด้านพัฒนาสังคม

                4.1  สาธารณะสุข

-  มีการระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก

-  ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัย

 ความต้องการ

-  การป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล

-  ประชาสัมพันธ์และการดูแลให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัย

4.2          สังคมสงเคราะห์

-          ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ยังขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 

ความต้องการ

-  ต้องการเบี้ยยังชีพและการดูแลเอาใจใส่มากขึ้น

 

4.3.   ด้านการศึกษา

-  ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ ในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

-  เด็กนักเรียนได้เรียนถึงภาคบังคับ ไม่มีโอกาสได้เรียนในระดับสูงขึ้น

ความต้องการ

-  ต้องการศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนที่ทันสมัย

-  ต้องการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

     5.  ด้านการเมือง / การบริหาร

-  ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

-  การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง

ความต้องการ

-  การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

-  การชี้แจงถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานของ อบต.

-  การบริการที่สะดวก รวดเร็ว

     เยาวชนในชุมชน

- มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และในหมู่บ้าน

ความต้องการ

-  แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน