องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

ประชากรชาย  (คน)

4,271

4,364

ประชากรหญิง (คน)

4,126

4,286

รวมประชากร  (คน)

8,397

8,650

บ้าน  (หลังคาเรือน)

2,155

1,805

การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษา      เขตที่     2         5              แห่ง

สังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา        เขตที่   19          1              แห่ง

โรงเรียนระดับอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก  ท้องถิ่น               3              แห่ง 

โรงเรียนระดับประถม       รัฐบาล                               5              แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยม          รัฐบาล                               1              แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน           ท้องถิ่น                              1              แห่ง

สนามกีฬาท้องถิ่น                                                        1              แห่ง       

สนามกีฬาโรงเรียน                                                      6              แห่ง

สวนสาธารณะ                                                             1              แห่ง

ตารางสรุปด้านการศึกษา

สังกัด

อบต.นาแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแก

นักเรียน.......188....คน

3

-

3

ระดับประถมศึกษา

นักเรียน......544.......คน

ครู/อาจารย์.......45...........คน

-

5

5

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียน......340.......คน

ครู/อาจารย์.......15...........คน

-

1

1

รวมทั้งสิ้น

3

6

9