องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองสวัสดิและสังคมนางอนงค์นุช  วินทะไชย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม