องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

หัวหน้าส่วนราชการ


นายเฉวต  โพธิเสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวเมตตา  บุญอาจ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม นางอรทัย  สังฆรัตน์ นายพิรุณฤทธิ์ คงปราบ 
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายมานพ  ใจกว้าง
นายจักรชัย สุวิชัย
นางอนงค์นุช  วินทะไช
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการองการศึกษา
ผู้อำนวยการองการสวัสดิการ