องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
อาณาเขต

                จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เมื่อ.พ.ศ.2540  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาแก    พื้นที่  80.1    ตร.กม.
อาณาเขต              ทิศเหนือจด                           ตำบลวังปลาป้อม              อำเภอนาวัง

   ทิศใต้จด                               ตำบลเทพคีรี                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันตกจด                       ตำบลวังทอง                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันออกจด                  ตำบลนากลาง                     อำเภอนากลาง

ในเขต  อบต.  มีจำนวน  10 หมู่บ้าน

                                หมูที่  1  บ้านหนองสิม                     หมู่ที่  6  บ้านดอนมะค่า

                                หมู่ที่  2  บ้านนาแก                            หมู่ที่  7  บ้านนาแก

                                หมู่ที่  3  บ้านหนองค้อ                      หมู่ที่  8  บ้านนาซำจวง

                                หมู่ที่  4  บ้านค้อใหม่                         หมู่ที่  9  บ้านผาเวียง

                                หมู่ที่  5  บ้านนาส้มโฮง                    หมู่ที่  10  บ้านนาดินดำ

อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            จำนวน   170  คน

(      )    มี      (     )   ไม่มี          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้ง

การสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร                                         17         เครื่อง

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล              3            หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                6              หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น            1            หมายเลข