องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองการศึกษาและวัฒนธรรม

นายจักรชัย สุวิชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 น.ส.ณฐพร  ฮ้อยปัด นายพงศธร  มีราช


พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

น.ส.จิราพร วิเชียรสาร
 นางเมืองเลิง  วรยศ นางทองแย้ม  ปิ่นคำ   นางศศิธร  เทียนคำ
 ครู  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู
   น.ส.สุรีรัตน์ สมบัติมี  น.ส.ดวงพร  สมพันธ์   น.ส.นงคราญ  สินทร นางพรสิริ  ยูชิ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 น.ส.อนุรมย์  บุญอาจ  น.ส.สาธิตา  แสงสิมมา นางศรัญญา  มูลวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก