องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองช่าง


นายพิรุณฤทธิ์  คงปราบ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายเดโช  ศรีจำปา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
พนักงานจ้าง

 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์
นายชาญวิทย์  พวงเวียง

 ผช.ช่างโยธา 


  ผช.ช่างไฟฟ้านายสุบรรณ  แสนแก้ว
นายประเสริฐศรี  สาริยา

 พนักงานจ้างทั่วไป


พนักงานจ้างทั่วไป