องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองช่าง


นายพิรุณฤทธิ์  คงปราบ
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายเดโช  ศรีจำปา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
พนักงานจ้าง
 นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีจันทร์   นายปรีชา  หลวยจันทร์ นายชาญวิทย์  พวงเวียง

 ผช.ช่างโยธา 

พนักงานจ้างทั่วไป   ผช.ช่างไฟฟ้านายสุบรรณ  แสนแก้ว นายสุริยา  แก้วกัณหา นายประเสริฐศรี  สาริยา

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป