องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองคลัง


นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประนอม  อินทร์เพ็ชร
หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ

น.ส.บุษพร  วันอ่อน
  นักวิชาการเงินและบัญชี   

 
    นางนันธิดา  แสนแก้ว
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี นางสาวชนิดา  น้อยดี

  ผช.นวก.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นายสมโภชน์  อินทร์เอี่ยม นายปฏิธาน สังฆรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป