องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองคลัง


นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประนอม  อินทร์เพ็ชร
หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ

น.ส.บุษพร  วันอ่อน -ว่าง-
  นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 
    นางนันธิดา  แสนแก้ว
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี นางสาวชนิดา  น้อยดี

  ผช.นวก.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางสาวสุภิญญา  รัตนะ นายสมโภชน์  อินทร์เอี่ยม นายปฏิธาน สังฆรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป