องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กองคลัง


นางอรทัย  สังฆรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางประนอม  อินทร์เพ็ชร
หน.ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บฯ

น.ส.บุษพร  วันอ่อน นางประยงค์ ดวงอ่อนนาม
  นักวิชาการเงินและบัญชี    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

    นางนันธิดา  แสนแก้ว
นางสาววิไลวรรณ  คำศรี นางสาวสุภิญญา  รัตนะ

  ผช.นวก.จัดเก็บรายได้

ผช.จนท.ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป
 
นายสมโภชน์  อินทร์เอี่ยม นายปฏิธาน สังฆรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป