องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สำนักงานปลัด


นางจันทร์เพ็ญ เพ็งแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายบุญรัตน์  เพ็งแจ่ม
จ่าเอกนัฐพงศ์  จันทะสีลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางทิพวรรณ  แสงจิตร  นายวรวุธ  ชนะบุญ 
นางบุบบผา บุญอาจ
ผช.จพง.ธุรการ  ผช.นักวิชาการเกษตร 
ผช.นักทรัพยากรบุคคล

 นายสุรกาญจน์ ผูกพันธ์ นายอเนก  สังสุทธิ นายไชยา  นามโสม  นายขจรพันธ์  พุ่มสวัสดิ์

 พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับรถ
คนงาน
       
       
นายกฤษฎา  นันทพล นางสาวหยาดนภา  ธงอาษา  น.ส.นุชนาถ  บุญประคม
 น.ส.วารุณี  ศิริอุเทน
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  คนงาน   พนักงานจ้างทั่วไป