องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สภา อบต.

 
 นายสมศักดิ์  บุญอาจ
ประธานสภา ฯ


 นายอดิศร  สาริยา   
 นายเฉวต  โพธิเสน
รองประธานสภา ฯ
เลขานุการสภา ฯ
     
 นายสมใจ มาฤทธิ์ นายสมจิตร พรมพื้น
 นายวิรัตน์ สาริยา นายประยูร หงส์คง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

   
 
 นายบุญเรือง แก้วดวงศรี นายสรัล ชาติมนตรี

  นายบุญเต็ม  วรวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 

  นายเทิดศักดิ์  แพงโสม 
 นายศักดิ์ดา  มณีใส นายบุญมา  ชินวงษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นายบัณฑิต  แสนศรีมนต์ นายเดือนเพ็ญ อินทรศิริ นายกองสิน  เนตรภักดี นายทองมา ทรายทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
 
 
    นายประหยัด จันทะไทย นายวิชัย พะชะ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10