องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภา อบต.
 
 
 นายสมศักดิ์  บุญอาจ
ประธานสภา


 นายอดิศร  สาริยา   
 นายเฉวต  โพธิเสน
รองประธานสภา เลขานุการสภา
     
 นายสมใจ มาฤทธิ์ นายสมจิตร พรมพื้น
 นายวิรัตน์ สาริยา นายประยูร หงส์คง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

   
 
 นายบุญเรือง แก้วดวงศรี นายสรัล ชาติมนตรี
  นายกมล  สาริยา
  นายกมล  สาริยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 
   
  นายเทิดศักดิ์  แพงโสม 
 นายศักดิ์ดา  มณีใส นายทองม้วน  พรมตา
นายบุญมา  ชินวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


 
นายบัณฑิต  แสนศรีมนต์ นายเดือนเพ็ญ อินทรศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
 
นายกองสิน  เนตรภักดี
นายทองมา ทรายทอง 
 นายประหยัด จันทะไทย นายวิชัย พะชะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10