องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

ประชากรชาย  (คน)

4,271

4,364

ประชากรหญิง (คน)

4,126

4,286

รวมประชากร  (คน)

8,397

8,650

บ้าน  (หลังคาเรือน)

2,155

1,805

การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษา      เขตที่     2         5              แห่ง

สังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา        เขตที่   19          1              แห่ง

โรงเรียนระดับอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก  ท้องถิ่น               3              แห่ง 

โรงเรียนระดับประถม       รัฐบาล                               5              แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยม          รัฐบาล                               1              แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน           ท้องถิ่น                              1              แห่ง

สนามกีฬาท้องถิ่น                                                        1              แห่ง       

สนามกีฬาโรงเรียน                                                      6              แห่ง

สวนสาธารณะ                                                             1              แห่ง

ตารางสรุปด้านการศึกษา

สังกัด

อบต.นาแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแก

นักเรียน.......188....คน

3

-

3

ระดับประถมศึกษา

นักเรียน......544.......คน

ครู/อาจารย์.......45...........คน

-

5

5

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียน......340.......คน

ครู/อาจารย์.......15...........คน

-

1

1

รวมทั้งสิ้น

3

6

9