องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาพทางสังคม
 

ข้อมูลด้านสังคม
ประชากร

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

ประชากรชาย  (คน)

4,271

4,364

ประชากรหญิง (คน)

4,126

4,286

รวมประชากร  (คน)

8,397

8,650

บ้าน  (หลังคาเรือน)

2,155

1,805

การศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตประถมศึกษา      เขตที่     2         5              แห่ง

สังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา        เขตที่   19          1              แห่ง

โรงเรียนระดับอนุบาล ศูนย์เด็กเล็ก  ท้องถิ่น               3              แห่ง 

โรงเรียนระดับประถม       รัฐบาล                               5              แห่ง

โรงเรียนระดับมัธยม          รัฐบาล                               1              แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชน           ท้องถิ่น                              1              แห่ง

สนามกีฬาท้องถิ่น                                                        1              แห่ง       

สนามกีฬาโรงเรียน                                                      6              แห่ง

สวนสาธารณะ                                                             1              แห่ง

ตารางสรุปด้านการศึกษา

สังกัด

อบต.นาแก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแก

นักเรียน.......188....คน

3

-

3

ระดับประถมศึกษา

นักเรียน......544.......คน

ครู/อาจารย์.......45...........คน

-

5

5

ระดับมัธยมศึกษา

นักเรียน......340.......คน

ครู/อาจารย์.......15...........คน

-

1

1

รวมทั้งสิ้น

3

6

9