องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สารจากนายก
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิและสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการให้บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
                เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลนาแก  ประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่  ที่มีดินอุดมสมบูรณ์อยู่มากเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนผลไม้  การผลิตเครื่องจักสาน  นอกจากนี้ก็มีการรวมกลุ่มเพาะปลูกเห็ดต่าง ๆ และกลุ่มเลี้ยงไหม  กลุ่มโคนม  เลี้ยงหมู   

การคลัง
               การบริหารรายรับ/รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบ  2554 25546 ( ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )

รายการ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รายรับ

23,548,720

39,183,056.18

29,986,579.86

รายจ่าย

24,489,694

34,771,255.65

23,402,286.31