องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
                เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลนาแก  ประกอบไปด้วยที่ราบลุ่มเป็นพื้นที่  ที่มีดินอุดมสมบูรณ์อยู่มากเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนผลไม้  การผลิตเครื่องจักสาน  นอกจากนี้ก็มีการรวมกลุ่มเพาะปลูกเห็ดต่าง ๆ และกลุ่มเลี้ยงไหม  กลุ่มโคนม  เลี้ยงหมู   

การคลัง
               การบริหารรายรับ/รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา  เปรียบเทียบ  2554 25546 ( ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ )

รายการ

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

รายรับ

23,548,720

39,183,056.18

29,986,579.86

รายจ่าย

24,489,694

34,771,255.65

23,402,286.31