องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป
อาณาเขต

                จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เมื่อ.พ.ศ.2540  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาแก    พื้นที่  80.1    ตร.กม.
อาณาเขต              ทิศเหนือจด                           ตำบลวังปลาป้อม              อำเภอนาวัง

   ทิศใต้จด                               ตำบลเทพคีรี                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันตกจด                       ตำบลวังทอง                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันออกจด                  ตำบลนากลาง                     อำเภอนากลาง

ในเขต  อบต.  มีจำนวน  10 หมู่บ้าน

                                หมูที่  1  บ้านหนองสิม                     หมู่ที่  6  บ้านดอนมะค่า

                                หมู่ที่  2  บ้านนาแก                            หมู่ที่  7  บ้านนาแก

                                หมู่ที่  3  บ้านหนองค้อ                      หมู่ที่  8  บ้านนาซำจวง

                                หมู่ที่  4  บ้านค้อใหม่                         หมู่ที่  9  บ้านผาเวียง

                                หมู่ที่  5  บ้านนาส้มโฮง                    หมู่ที่  10  บ้านนาดินดำ

อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            จำนวน   170  คน

(      )    มี      (     )   ไม่มี          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้ง

การสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร                                         17         เครื่อง

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล              3            หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                6              หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น            1            หมายเลข