องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nakaesao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาสี่ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ประมวลจริยธรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป
อาณาเขต

                จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เมื่อ.พ.ศ.2540  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาแก    พื้นที่  80.1    ตร.กม.
อาณาเขต              ทิศเหนือจด                           ตำบลวังปลาป้อม              อำเภอนาวัง

   ทิศใต้จด                               ตำบลเทพคีรี                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันตกจด                       ตำบลวังทอง                     อำเภอนาวัง

                              ทิศตะวันออกจด                  ตำบลนากลาง                     อำเภอนากลาง

ในเขต  อบต.  มีจำนวน  10 หมู่บ้าน

                                หมูที่  1  บ้านหนองสิม                     หมู่ที่  6  บ้านดอนมะค่า

                                หมู่ที่  2  บ้านนาแก                            หมู่ที่  7  บ้านนาแก

                                หมู่ที่  3  บ้านหนองค้อ                      หมู่ที่  8  บ้านนาซำจวง

                                หมู่ที่  4  บ้านค้อใหม่                         หมู่ที่  9  บ้านผาเวียง

                                หมู่ที่  5  บ้านนาส้มโฮง                    หมู่ที่  10  บ้านนาดินดำ

อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน            จำนวน   170  คน

(      )    มี      (     )   ไม่มี          นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้ง

การสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร                                         17         เครื่อง

จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล              3            หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ                6              หมายเลข

จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น            1            หมายเลข